INFO

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับร้านไข่เจียว และ ร้านค้า Food Truck

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับร้านไข่เจียว และ ร้านค้า Food Truck ในงาน Big Mountain Music Festival 8

(กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการสมัคร)

ผู้ที่ประสงค์จะเปิดบูธร้านค้าในงาน Big Mountain Music Festival 8  ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ณ แก่งกระจานคันทรี คลับ จ.เพชรบุรี จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการติดต่อให้ไปร่วมออกร้านในงาน Big Mountain Music Festival 8 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เจ้าของร้านค้าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการพื้นที่เปิดบูธร้านค้าและค่าประกันการเข้าทำสัญญา และความเสียหายตามแต่ละโซนตลาดดังต่อไปนี้
  1.1 โซนตลาดเจ้าสำราญ ประกอบด้วยร้านค้าFood Truck จำนวน 25 คัน ซึ่งต้องลงทะเบียนกับ สมาคม Food Truck Club เท่านั้น ติดต่อได้ที่ 081-641-5650 หรือ 062-979-2929
        1.1.1 ค่าบริการพื้นที่ จำนวน 5,000 บาท (ต่อ 1 ร้านค้า Food Truck) โดยชำระภายในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ กำหนดเวลาการทำสัญญาทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
        1.1.2  ค่าประกันการเข้าทำสัญญา และความเสียหาย จำนวน 5,000 บาท (ต่อ 1 บูธร้านค้า) โดยชำระภายในวันที่ทีมงานกำหนด
  1.2  โซนข้าวไข่เจียว  ประกอบด้วยร้านค้า จำนวน 10 บูธ สำหรับขายข้าวไข่เจียวเท่านั้น โดยขายได้เฉพาะข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวญี่ปุ่น หรือข้าวที่ไม่มีการปรุงแต่งด้วยส่วนผสมใดๆ และโปะหน้าด้วยข้าวไข่เจียวเท่านั้น ส่วนไข่เจียวสามารถใส่ส่วนผสม ทุกอย่างเต็มที่
        1.2.1 ค่าบริการพื้นที่ จำนวน 10,000 บาท (ต่อ 1 บูธร้านค้า) โดยชำระภายในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ กำหนดเวลาการทำสัญญาทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
        1.2.2 ค่าประกันการเข้าทำสัญญา และความเสียหาย จำนวน 3,000 บาท (ต่อ 1 บูธร้านค้า) โดยชำระภายในวันที่ทีมงานกำหนด
  1.3 โซนตลาดหลังคาแดง ประกอบด้วยร้านค้า Food Truck จำนวน 10 คัน ซึ่งต้องลงทะเบียนกับ สมาคม Food Truck Club เท่านั้น ติดต่อได้ที่ 081-641-5650 หรือ 062-979-2929
        1.3.1 ค่าบริการพื้นที่ จำนวน 5,000 บาท (ต่อ 1 ร้านค้า Food   Truck) โดยชำระภายในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ กำหนดเวลาการทำสัญญาทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
        1.3.2 ค่าประกันการเข้าทำสัญญา และความเสียหาย จำนวน 5,000 บาท (ต่อ 1 ร้านค้า Food Truck) โดยชำระภายในวันที่ทีมงานกำหนด
 2. เจ้าของร้านค้าแต่ละบูธที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงาน จะได้รับสิ่งของดังต่อไปนี้
  2.1  โซนตลาดเจ้าสำราญและโซนข้าวไข่เจียว ได้แก่
        2.1.1 บัตรเข้างานเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival 8  ฟรี 3 ใบ
        2.1.2 บูธขนาดมาตรฐาน มีพื้นที่ 3x6 เมตร จำนวน 1 ตำแหน่ง
        2.1.3 กระแสไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน 15 แอมป์ 1 เฟส (โดยร้านค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเกินมาตรฐาน 15 แอมป์ จะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม และคิดค่าไฟฟ้าเพิ่มตามจำนวนขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามอัตราที่ทีมงานกำหนด)
  2.2 โซนตลาดหลังคาแดง ได้แก่
        2.2.1 บัตรเข้างานเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival 8 ฟรี 3 ใบ
        2.2.2 บูธขนาดมาตรฐาน มีพื้นที่ 3x6 เมตร จำนวน 1 ตำแหน่ง
        2.2.3 กระแสไฟฟ้าขนาดมาตรฐาน 15 แอมป์ 1 เฟส (โดยร้านค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเกินมาตรฐาน 15 แอมป์ จะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม และคิดค่าไฟฟ้าเพิ่มตามจำนวนขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามอัตราที่ทีมงานกำหนด)
 3. สำหรับโซนตลาดเจ้าสำราญ,โซนข้าวไข่เจียว,โซนตลาดหลังคาแดงเจ้าของร้านค้าแต่ละบูธจะต้องตกแต่งบูธร้านค้าให้สวยงามเข้ากับบรรยากาศของงาน BigMountain Music Festival 8 โดยให้มีลักษณะสะอาด ถูกสุขอนามัย และน่ารับประทาน
 4. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
 5. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือบริการนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้
 6. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าโอนสิทธิการใช้พื้นที่ เพื่อเปิดบูธร้านค้าให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 7. เจ้าของร้านค้าที่เป็นผู้จ่ายเงินค่าบริการพื้นที่เปิดบูธร้านค้าจะต้องอยู่ประจำพื้นที่ร้านค้าของตน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อประสานงานและตรวจสอบได้ในวันงาน
 8. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้น เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ที่ทำจากผลไม้สด และที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของน้ำผลไม้ชนิดนั้น ๆ
 9. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือบริการเกินราคาที่ตกลงกันไว้ และต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่หน้าร้านให้ชัดเจนหรือมีเมนูที่บอกราคาสินค้าทุกชนิด
 10. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียง หรือเครื่องขยายเสียงทุกชนิดภายในงาน Big Mountain Music Festival 8
 11. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าตกแต่งร้านด้วยตราสินค้าที่ขัดแย้งกับสปอนเซอร์หลักของงาน Big Mountain Music Festival 8 ตามที่ทางทีมงานจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 12. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าขายสินค้าหรือให้บริการที่ขัดแย้งกับสปอนเซอร์หลักของงานBig Mountain Music Festival 8 ตามที่ทางทีมงานจะแจ้งให้ร้านค้าทราบ
 13. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว กระเบื้อง เซรามิก หรือ ของที่แตกแล้วก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมงาน
 14. ไม่อนุญาตให้ร้านค้าใช้ไม้เสียบปลายแหลม เช่น ไม้เสียบลูกชิ้น (แนะนำให้ใช้ไม้เสียบปลายทู่แทน)
 15. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมและถุงพลาสติก (แนะนำให้ใช้ภาชนะที่ทำจากกระดาษ ใบตอง วัสดุอื่นๆ ที่ทำจากธรรมชาติ หรือที่ย่อยสลายได้ง่าย)
 16. ในกรณีที่ร้านค้าใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ร้านค้าจะต้องจัดเตรียมก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)เท่านั้นมาใช้ และจะต้องจัดเตรียมก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้เพียงพอต่อการใช้งานของร้านค้าเองให้พร้อม  โดยร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 17. เนื่องจาก Big Mountain Music Festival 8 เป็นเทศกาลดนตรีที่มีกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง จึงอนุญาตให้สามารถเปิดบริการร้านค้าได้โดยไม่จำกัดเวลา
 18. เนื่องจาก Big Mountain Music Festival 8 เป็นเทศกาลดนตรีที่มีกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานจึงได้จัดให้มีเวลาเข้าออกสำหรับร้านค้าที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกของการคมนาคมภายในงาน ดังนี้

  โซนตลาดเจ้าสำราญโซนหลังคาแดงและโซนไข่เจียว

  * วันติดตั้งร้านค้า
  อนุญาตให้นำรถเข้า-ออกบริเวณงาน  เพื่อติดตั้งและตกแต่งพื้นที่ร้านค้า ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 และต้องตกแต่งให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 15.00 น. ของวันดังกล่าว ร้านค้าทุกร้านต้องมาลงทะเบียนที่บูธกองบัญชาการตลาด เพื่อรายงานตัวรับสายรัดข้อมือและบัตรจอดรถ ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น.

  * วันรื้อถอน อนุญาตให้นำรถเข้า-ออกในบริเวณงานสำหรับขนย้ายสินค้าหลังจากรื้อถอนได้ในเวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 และต้องแล้วเสร็จ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
   
 19. ในกรณีที่ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงข้างต้น และ/หรือ ไม่เข้าทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด ร้านค้าตกลงให้ทีมงานมีสิทธิ์ริบเงินประกันทั้งหมด หรือเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม ในกรณีที่จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าเงินประกันที่ได้ให้ไว้ รวมทั้งยึดค่าบริการพื้นที่ไว้ทั้งหมด และทำการยึดพื้นที่เปิดบูธร้านค้า และพื้นที่กางเต็นท์คืนทั้งหมด (ถ้ามี) และนำออกให้บริการแก่บุคคลอื่นได้
 20. ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบัติตามข้อตกลง ทีมงานจะคืนเงินประกันความเสียหายภายใน 14 วันนับจากสิ้นสุดงาน Big Mountain Music Festival 8 
 21. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ห้ามขายอุปกรณ์ไฟ ที่ใช้เพิ่มความสนุกในการดูคอนเสิร์ตหรือเพื่อประดับตกแต่ง เช่น ป้ายไฟ ลูกบอลไฟกะพริบ ไฟ LED ตัวอักษร ที่คาดผมไฟ อุปกรณ์เรืองแสง ฯลฯ (ทั้งนี้ ภายในงานจะมีสินค้าลักษณะดังกล่าวในแบบ Official Souvenirจำหน่ายแก่ผู้มาเที่ยวชมอยู่แล้ว(
 22. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำโลโก้งาน Big Mountain Music Festival และ Key Art ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนี้ ไปใช้ผลิตสินค้าทุกชนิด เพราะโลโก้ Key Art และชิ้นงานต่างๆ ของงานนี้มีลิขสิทธิ์ มิอาจนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 23. เจ้าของร้านจะต้องจัดเตรียมสินค้า และ/หรือ บริการให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจำหน่าย และ/หรือ ให้บริการในงาน Big Mountain Music Festival 8โดยเจ้าของร้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับร้านค้าในงาน Big Mountain Music Festival 8 แล้ว ในกรณีที่ร้านข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกจากทีมงาน ข้าพเจ้ายินดีจะปฎิบัติตามที่ข้อตกลงระบุไว้ทุกประการ

สมัครร้านค้า Food Truck Club (Thailand)

โทร :  081-641-5650 หรือ 062-979-2929

ร้านค้าไข่เจียว  ติดต่อคุณนก 092-537-3373